Stone Grey Ceramic Vases

$405.00 - $875.00
A trio of stony grey glazed stoneware vases with a black glazed interior. Sold individually.
Sm: 8"L x 7"W x 10"H $405
Med: 8"L x 8"W x 14.5"H $690
Lg: 10"L x 10"W x 19"H $875
Stone Grey Ceramic Vases Stone Grey Ceramic Vases